Všeobecné obchodné podmienky

v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení (ďalej len „Obchodné podmienky“)
I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou https://techmont.sk/ je

Predávajúci:

Obchodné meno: TECH-MONT Helicopter company s.r.o. Sídlo: Letecká 1656/39, Spišská Nová Ves 05201
IČO: 31715796
DIČ: 2020514980
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Prešove, Odd.: Sro, vložka č.: 2594/P
E-mail: obchody.usek1@techmont.sk Tel. č.: +421 905 814 047
Štatutárny orgán: Dagmar Orolinová

(ďalej ako „Predávajúci“)

Tieto Obchodné podmienky sú účinné od: 9.1.2023

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom tovarov od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na techmont.sk(ďalej aj „Internetový obchod“ alebo aj „Portál”) a ktorá vyplnila elektronickú Objednávku a elektronicky ju odoslala za účelom objednania tovaru (ďalej len „Kupujúci“).
 2. Obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené objednávkou v tomto Internetovom obchode podľa bodu 4 Obchodných podmienok, sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.
 3. Elektronickou objednávkou (ďalej ako aj „Objednávka“) sa rozumie elektronický formulár nachádzajúci sa na webstránke Internetového obchodu odoslaný Kupujúcim elektronicky za účelom objednania tovaru, ktorý okrem iného obsahuje informácie o Kupujúcom podľa bodu 7 Obchodných podmienok.

II. Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je vyplnenie formulára údajmi, t.j. pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných osobných údajov, a to mena, priezviska, obchodného mena (voliteľné), telefonického čísla a e-mailovej adresy. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak:
 • Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď (akceptáciu) na e-mailovú adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená v Objednávke; alebo
 • Kupujúci nereaguje na prípadnú výzvu Predávajúceho; alebo
 • Objednávka je neúplná alebo neurčitá; alebo
 • nebolo možné potvrdiť Objednávku; alebo
 • ak celková cena za objednaný Tovar vrátane prípadného poštovného nebola Kupujúcim uhradená Predávajúcemu; alebo
 • Predávajúci nevie zabezpečiť Tovar objednaný Kupujúcim.
 1. Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na príslušné tlačidlo. Pred zakliknutím príslušného tlačidla je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím príslušného tlačidla.
 2. Odoslaním Objednávky Kupujúcim sa táto považuje za záväznú.
 3. Predávajúci bezodkladne po prijatí platby odošle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Doručením e-mailu Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho o tom, že Predávajúci obdržal Objednávku, sa Objednávka považuje za prijatú, čím vzniká kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 4. Storno Objednávky:
 • Objednávku je možné zrušiť len v pracovných dňoch, a to e-mailom na adrese: techmont@techmont.sk , pričom je v predmete e-mailu potrebné uviesť STORNO OBJEDNÁVKY.

III. Cena a poštovné

 1. Cena Tovaru je uvedená na webstránke Internetového obchodu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien Tovarov a poštovného. Konečná cena pre Kupujúceho a poštovné sú uvedené v potvrdení Objednávky.
 3. Predávajúci môže poskytnúť na ponúkaný Tovar zľavy, ktoré budú uvedené na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho.
 4. Cena poštovného je uvedená na stránke https://www.techmont.sk/obchod/ pri vybratej položke tovaru ( v sekcii – sumár košíka ).
 5. Tovar je možné zaslať len v rámci Slovenskej a Českej republiky.
 6. K Tovaru zakúpenej Kupujúcim od Predávajúceho je priložená faktúra. Kupujúci súhlasí, aby bol alternatívne Predávajúci oprávnený zaslať Kupujúcemu elektronickú faktúru na jeho e-mailovú adresu.

IV. Možnosti platby za Tovar

 1. Možnosť platby za tovar je len platbou na bankový účet uvedený v potvrdení objednávky.
 2. Ak cena nebude uhradená v plnej výške za objednaný Tovar vrátane poštovného, Predávajúci je oprávnený zastaviť alebo prerušiť akúkoľvek dodávku Tovaru Kupujúcemu.

V. Dodacie podmienky a prevzatie Tovaru

 1. Predávajúci zasiela Tovar Kupujúcemu, až po úspešnom zaplatení kúpnej ceny v zmysle

článku IV.

 1. Tovar je Kupujúcemu zasielaný prostredníctvom služby kuriéra na adresu, ktorú zadal v Objednávke, alebo na ním uvedenú adresu bydliska/sídla Kupujúceho alebo na inú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke.
 2. Tovar odoslaný Predávajúcim, je Kupujúci povinný prevziať.
 3. V prípade, ak objednaný Tovar nebude možné expedovať, Predávajúci bude o tom Kupujúceho ihneď informovať.

VI. Reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá, že Tovar obsahuje všetky náležitosti, tak ako je uvedené v Internetovom obchode a že Kupujúcemu bude dodané požadované množstvo objednaných Tovarov.
 2. V prípade, že Kupujúci pri prevzatí Tovaru zistí vady, je povinný:
 • oznámiť jednotlivé vady Tovaru Predávajúcemu do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru, telefonicky na číslo: +421 0905 346 033, e-mailom na e-mailovú adresu techmont@techmont.sk alebo na adrese Predávajúceho, Letecká 1656/39 Spišská Nová Ves, 05201 , Slovenská republika
 • každý jeden prípad reklamácie bude Predávajúcim posudzovaný osobitne
 1. Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne, resp. najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania reklamovaného Tovaru.
 • V prípade ak Kupujúci chce reklamovať Tovar, je potrebné takúto reklamáciu oznámiť Predávajúcemu e-mailom na e-mailovú adresu techmont@techmont.sk
  /resp. telefonicky na číslo +421 0905 346 033 alebo doporučenou poštou na adrese Predávajúceho, Letecká 1656/39, 05201 Spišská Nová Ves , Slovenská republika
 1. V písomnosti môže Kupujúci navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie.
 2. Predávajúci je povinný postupovať pri vybavovaní reklamácie v súlade so zákonom č. 250/2007
 3. o ochrane spotrebiteľa a zákonom 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a vybaviť takúto reklamáciu najneskôr do 30 dní.

VII. Vrátenie Tovaru / Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich dní (14) odo dňa prevzatia Tovaru.
 2. Okamih prevzatia Tovaru sa spravuje ustanovením § 7 ods. 4 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. V takomto prípade Predávajúci:
 • vráti Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Tovar, ktorú Kupujúci uhradil, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním Tovaru, a to prevodom na bankový účet Kupujúceho oznámeného podľa bodu
 • Náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci.
 1. Ak sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 39, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy podľa Prílohy č. 1 Obchodných podmienok s uvedením popisu Tovaru, mena a priezviska, resp. obchodného mena, adresy bydliska/sídla Kupujúceho a dátumu objednania alebo prijatia Objednávky.
 2. Podmienkami pre odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 39 sú:
 3. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa bodu 39, Tovar zasielaný späť Predávajúcemu zasiela Kupujúci na vlastné nebezpečenstvo a znáša prípadnú škodu v plnom rozsahu, ktorá na Tovare vznikne.
 4. Predávajúci nie je povinný akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim najmä ak

Tovar je akýmkoľvek spôsobom porušený, resp. využitý treťou osobou.


VIII. Rozhodné právo, právomoc súdu a alternatívne riešenie sporov

 1. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Predávajúci a Kupujúci nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.
 2. Právne vzťahy Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení.
 3. Alternatívne riešenie sporov:
 • Účelom tohto ustanovenia Obchodných podmienok je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 • Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.
 • Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 • Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 • V súlade s vyššie uvedeným nariadením Predávajúci uvádza odkaz na možnosti využitia Európskej platformy RSO: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim v celom svojom rozsahu podlieha režimu týchto Obchodných podmienok, právnemu poriadku Slovenskej republiky, najmä ustanoveniam zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika. V prípade, že účastníkom právneho vzťahu je Spotrebiteľ, vzťahujú sa na tento právny vzťah aj príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika.
 2. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti.
 3. Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.
 4. Všetky písomnosti a iné zásielky, ktoré Kupujúci bude doručovať Predávajúcemu, je Kupujúci povinný doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Predávajúceho uvedenú na webstránke Predávajúceho, pokiaľ v týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené inak.
 5. Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravuje týmito Obchodnými podmienkami Predávajúceho. Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho alebo Registrovanú osobu stávajú účinnými a záväznými dňom registrácie Registrovanej osoby na Portáli Predávajúceho alebo objednaním Tovaru ponúkanej Predávajúcim.
 6. Registrovaná osoba, najmä Kupujúci registráciou na webstránke Internetového obchodu Predávajúceho alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámila s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Internetového obchodu Predávajúceho, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.
 7. Predávajúci má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky Predávajúceho. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webstránke Internetového obchodu.
 8. Obchodné podmienky boli vypracované Predávajúcim a sú platné a účinné od 09.01.2023.

Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa:

Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vykonáva orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
Tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
Fax č. 02/58 27 21 70

Príloha č. 1 – Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku